Mgr. Roman KopečnýČlánky jsou členěny do dvou kategorií - "Spotřebitelé" a "Výrobci a obchodníci". Přepíná se mezi nimi v horní liště!

Kdo má jakýkoli dotaz z oblasti puncovnictví, může mě kontaktovat na adrese [email protected]

Nepravidelně pořádám seminář "Puncovnictví v praxi" - na základě zájmu veřejnosti. Zájemci o účast na semináři pište na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Dvacet pět let jsem pracoval v Puncovním úřadu jako inspektor a vrchní inspektor, "internetista" a metrolog. Ministrem spravedlnosti jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek.

V současné době zastávám šestým rokem funkci ředitele "Odboru puncovní kontroly". Protože jsem přesvědčen, že zákony mají chránit slušné občany, rozhodl jsem se před časem vytvořit stránku, která by v mé profesi tomuto účelu mohla sloužit.

Články byly původně publikovány v blogu.cz, jehož činnost byla dne 16. 8. 2020 ukončena. Většinu textů jsem pak následně umístil na tuto stránku a zprovoznil ji k 1. 10. 2020.

Texty lze volně kopírovat a šířit, případně používat jejich část - při zachování původního významu -, a to za předpokladu, že se tak bude dít bezúplatně a jejich zdroj bude řádně citován (viz www.citace.com).
+
Výrobci a obchodníci
Mám splněnu svou oznamovací povinnost?

Dle puncovního zákona (dále jen "PZ") platí:

§ 35

(1) Výrobci a obchodníci jsou povinni do 15 dnů od zahájení činnosti Puncovnímu úřadu písemně oznámit

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno datum narození, adresu nebo bydliště, místo podnikání6b) a adresu pro písemný styk, je-li odlišná od místa podnikání, provozovny včetně jejich adres, pokud jsou zřízeny, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, druh své činnosti s drahými kovy, jde-li o fyzickou osobu, nebo

b) obchodní firmu nebo název, sídlo, provozovny včetně jejich adres, pokud jsou zřízeny, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno a příjmení, adresu nebo bydliště osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, druh své činnosti s drahými kovy, jde-li o právnickou osobu.

(2) Výrobci a obchodníci k oznámením podle odstavce 1 předkládají Puncovnímu úřadu ověřenou kopii platného průkazu živnostenského oprávnění a kopii platného výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm výrobce nebo obchodník zapsán.

(3) Za provozovnu podle odstavce 1 se považuje provozovna podle zvláštního právního předpisu.6c) Zbožím nebo ostatními výrobky z drahých kovů lze obchodovat též na elektronické adrese v informačním systému (dále jen "elektronická adresa"). Zahájení a ukončení činnosti v provozovně a na elektronické adrese jsou výrobci a obchodníci povinni oznámit písemně Puncovnímu úřadu nejméně 3 dny předem.

(4) V oznámení podle odstavce 3 výrobce nebo obchodník uvede

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu,

b) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

c) adresy provozoven, popřípadě elektronickou adresu,

d) datum zahájení a ukončení provozování činnosti v provozovně a na elektronické adrese.

(5) Výrobci a obchodníci jsou povinni Puncovnímu úřadu písemně oznámit a doložit změny údajů uvedených v odstavci 1 do 15 dnů od jejich vzniku včetně dokladů uvedených v odstavci 2.

(6) Povinnosti podle odstavců 1 až 5 se přiměřeně vztahují i na osoby, prodávající zboží, které je výsledkem jejich duševní tvůrčí činnosti chráněné zvláštním právním předpisem.6d)

Předně je třeba upozornit, že PZ stanovuje výše uvedené povinnosti (dále jen "oznamovací povinnost") provádět vždy písemně. Protože forma písemného oznámení není explicite specifikována, lze k takovému oznámení využívat i současné elektronické prostředky, jakými jsou datové schránky a e-mail. Pro poslední z uvedených možností zřídil PÚ speciální

e-mailovou adresu [email protected].

Přesto, že ust. § 35 je poměrně podrobné, nezřídka se stává, že oznamovatel zašle PÚ např. pouze kopii svého živnostenského listu, bez jakékoli další informace. Sdělení, že např. někdo ruší svou prodejnu, neznamená automaticky, že tím oznamuje ukončení své činnosti s drahými kovy (dále jen "DK"), byť dotyčný provozuje pouze onu jednu prodejnu. Činnost s DK lze provozovat i v místě bydliště, atd. Proto je vhodné využívat k písemnému oznámení zahájení a ukončení činnosti s DK a jejich případné změny formuláře umístěné na webových stránkách PÚ, které dotyčného "vedou" všemi relevantními kroky takového oznámení. Pokud oznamovatel formuláře nepoužije, vystavuje se nebezpečí, že oznámení nebude úplné nebo bude dokonce zavádějící, a to se všemi důsledky.

Oznamovací povinnost, resp. její nesplnění nebo nesplnění v zákonné lhůtě je sankciováno dle ust. § 43 odst. 1 a) PZ:

Puncovní úřad uloží pokutu až do výše 500 000 Kč v případě, že kontrolovaná osoba neučiní oznámení podle § 35 nebo je učiní opožděně, či neúplně.

V praxi, zejména pokud je oznamovací povinnost plněna neprůkaznou nebo špatně průkaznou formou, např. prostřednictvím e-mailové korespondence, je vhodné si ověřit, zda bylo oznámení PÚ korektně doručeno. Puncovní úřad nad rámec své zákonné povinnosti každé takové oznámení písemně automaticky potvrzuje. Další možností, jak si ověřit zaznamenání oznámených změn v databázi PÚ je nahlédnout do registru výrobců a obchodníků (dále jen "registr"),[1] resp. do jeho veřejné části, která je redukovanou obdobou registru vlastního. Takto lze tedy ověřit relevantní změny pouze u veřejně přístupných údajů. Aktualizace veřejně přístupné části registru se provádí přibližně 1 x měsíčně, zpravidla na začátku kalendářního měsíce, a datum poslední aktualizace je na webové stránce tohoto seznamu vždy uveden.

[1] § 40a

Registr výrobců a obchodníků

(1) Puncovní úřad vede registr výrobců a obchodníků (dále jen "registr"). Do registru se zapisují

a) u fyzické osoby jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebylo-li přiděleno, datum narození, adresa nebo bydliště, místo podnikání a adresa pro písemný styk, je-li odlišná, místo podnikání, adresy provozoven, pokud jsou zřízeny, elektronická adresa, je-li zřízena, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, druh činnosti s drahými kovy,

b) u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, adresa provozoven, pokud jsou zřízeny, elektronická adresa, je-li zřízena, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno a příjmení, adresa nebo bydliště osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, druh činnosti s drahými kovy,

c) provozovny, v nichž je činnost s drahými kovy provozována,

d) datum zahájení provozování činnosti s drahými kovy a datum jejího ukončení,

e) přehled o provedených inspekcích a o uložených pokutách,

f) vyobrazení výrobní značky (§ 46) a odpovědnostní značky (§ 46a), byly-li přiděleny.

(2) Registr je veřejným seznamem v části, v níž se u fyzické osoby zapisuje jméno a příjmení, obchodní firma, místo podnikání, druh činnosti s drahými kovy, identifikační číslo, provozovny, elektronická adresa, vyobrazení výrobní značky a odpovědnostní značky a v části, v níž se u právnické osoby zapisuje obchodní firma, sídlo, druh činnosti s drahými kovy, identifikační číslo, provozovny, a elektronická adresa a vyobrazení výrobní značky a odpovědnostní značky.

(3) Do registru v části, která je veřejným seznamem, má právo nahlížet každý a pořizovat si z něj výpisy či opisy.

(4) Z části registru, která je veřejným seznamem, lze na písemnou žádost vystavit opis, výpis nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že zde určitý zápis není.

(5) Údaje uvedené v části registru, která je veřejným seznamem, Puncovní úřad zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Mgr. Roman Kopečný