Mgr. Roman KopečnýČlánky jsou členěny do dvou kategorií - "Spotřebitelé" a "Výrobci a obchodníci". Přepíná se mezi nimi v horní liště!

Kdo má jakýkoli dotaz z oblasti puncovnictví, může mě kontaktovat na adrese [email protected]

Nepravidelně pořádám seminář "Puncovnictví v praxi" - na základě zájmu veřejnosti. Zájemci o účast na semináři pište na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Dvacet pět let jsem pracoval v Puncovním úřadu jako inspektor a vrchní inspektor, "internetista" a metrolog. Ministrem spravedlnosti jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek.

V současné době zastávám šestým rokem funkci ředitele "Odboru puncovní kontroly". Protože jsem přesvědčen, že zákony mají chránit slušné občany, rozhodl jsem se před časem vytvořit stránku, která by v mé profesi tomuto účelu mohla sloužit.

Články byly původně publikovány v blogu.cz, jehož činnost byla dne 16. 8. 2020 ukončena. Většinu textů jsem pak následně umístil na tuto stránku a zprovoznil ji k 1. 10. 2020.

Texty lze volně kopírovat a šířit, případně používat jejich část - při zachování původního významu -, a to za předpokladu, že se tak bude dít bezúplatně a jejich zdroj bude řádně citován (viz www.citace.com).
+
Výrobci a obchodníci
Úřední označování zboží (puncování)

Předně je nutno zopakovat, že zboží je pojem vymezený ust. § 3 odst. 1 písm. a) puncovního zákona. A pouze a jen na "zboží" ve smyslu puncovního zákona se vztahuje dále uvedené.

Úřední označování zboží upravuje předně Hlava IV puncovního zákona, a to od ust. § 18 do ust. § 21.

Pokud má zboží předložené Puncovnímu úřadu zákonnou ryzost, předepsaný stav a vyhovuje právním předpisům, Puncovní úřad je trvanlivě označí příslušnou puncovní značkou nebo je označí jiným způsobem podle puncovního zákona. Pokud má zboží závadu, kterou lze odstranit, vydá Puncovní úřad zboží předkladateli a označení provede po jejím odstranění.[1]

Nyní budu předpokládat, že předložené zboží zákonnou ryzost a předepsaný stav má a vyhovuje právním předpisům.[2] Puncovní úřad tedy provede trvanlivé označení nebo zboží označí jiným způsobem.

Trvanlivé označení[3] se provádí mechanickým otiskem razidla, nebo souhlasí-li s tím předkladatel, laserovým vypálením. Druhý způsob se užije zejména v případě, že zboží je křehké, duté apod., tedy v případě, že by je mohlo označení razidlem poškodit. V každém případě je ale nutný souhlas předkladatele.

Označení jiným způsobem se provádí v případě dohodynebo je-li to zejména z důvodu charakteru, tvaru nebo rozměrů účelné.[4] Zde je tedy prostor pro dohodu mezi Puncovním úřadem a předkladatelem, konečné rozhodnutí z výše uvedených důvodů je ale na Puncovním úřadu, zákonný nárok na ně tedy předkladatel nemá. Oním jiným způsobem[5] je pak zavěšení plomby s puncovní značkou nebo vydání osvědčení.

Shrnutí:

Většinu předloženého zboží Puncovní úřad označí mechanickým otiskem razidla.[6]

Nelze-li takto zboží označit, označí Puncovní úřad zboží zavěšením plomby s puncovní značkou nebo vydá na toto zboží osvědčení.[7] Souhlasí-li s tím předkladatel, připadá v úvahu i označení zboží laserovým vypálením.[8]

------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Ust. § 18 PZ

[2] Např. vyhl. č. 301/1998 Sb., kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno, ve znění vyhl. č. 390/2000 Sb.

[3] definuje vyhl. č. 363/2003 Sb. ve svém ust. § 11

[4] Ust. § 20 odst. 4 PZ

[5] Ust. § 20 odst. 4 PZ

[6] rozhodnutí v kompetenci PÚ

[7] rozhodnutí v kompetenci PÚ, zákon však připouští tyto způsoby označení také po dohodě PÚ s předkladatelem; není na ně - ani na volbu mezi nimi - však zákonný nárok

[8] pouze po souhlasu předkladatele


Mgr. Roman Kopečný