Mgr. Roman KopečnýČlánky jsou členěny do dvou kategorií - "Spotřebitelé" a "Výrobci a obchodníci". Přepíná se mezi nimi v horní liště!

Kdo má jakýkoli dotaz z oblasti puncovnictví, může mě kontaktovat na adrese [email protected]

Nepravidelně pořádám seminář "Puncovnictví v praxi" - na základě zájmu veřejnosti. Zájemci o účast na semináři pište na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Dvacet pět let jsem pracoval v Puncovním úřadu jako inspektor a vrchní inspektor, "internetista" a metrolog. Ministrem spravedlnosti jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací Puncovnictví, zkoušení drahých kovů, ověřování pravosti puncovních značek.

V současné době zastávám šestým rokem funkci ředitele "Odboru puncovní kontroly". Protože jsem přesvědčen, že zákony mají chránit slušné občany, rozhodl jsem se před časem vytvořit stránku, která by v mé profesi tomuto účelu mohla sloužit.

Články byly původně publikovány v blogu.cz, jehož činnost byla dne 16. 8. 2020 ukončena. Většinu textů jsem pak následně umístil na tuto stránku a zprovoznil ji k 1. 10. 2020.

Texty lze volně kopírovat a šířit, případně používat jejich část - při zachování původního významu -, a to za předpokladu, že se tak bude dít bezúplatně a jejich zdroj bude řádně citován (viz www.citace.com).
+
Výrobci a obchodníci
Zboží v kombinaci drahý kov + obecný kov - zásadní změna, aktualizováno 28. 1. 2020

Dokument je tak zásadní a jeho důsledky pro některé výrobce a obchodníky jsou tak významné, že důrazně doporučuji se s textem tohoto "sdělení" seznámit.

V praxi uvedené sdělení znamená:

1) Generální souhlas č. 1, v minulosti vydaný, pozbyl významu.

2) V nedávné minulosti byly zrušeny všechny "předchozí souhlasy" (s použitím obecného kovu ve zboží) udělené Puncovním úřadem.

3) Nově jsou tyto kombinace povoleny (bez nutnosti o ně individuálně žádat). Zároveň však byly stanoveny poměrně přísné podmínky - které mají chránit spotřebitele - za kterých je toto povolení výroby a ochodu se zbožím v kombinaci drahý kov + obecný kov platné.

4) Při nedodržení některé z podmínek uvedených ve "sdělení" se má za to, že souhlas s uvedenou kombinací nebyl Puncovním úřadem udělen a bude s prodejcem (výrobcem) zahájeno přestupkové řízení.

Zboží určené pro český trh (včetně toho, které nepodléhá povinné puncovní kontrole) musí splňovat především všechna ustanovení puncovního zákona (PZ) a příslušných vyhlášek. Zejména pak:

- Zboží musí být možné zkoušet a označovat bez nepřiměřené manipulace (ust. § 10 odst. 1 PZ s odkazem na ust. § 11 odst. 5 PZ u zboží cizího). 

- Povolené kombinace s obecným kovem musejí splňovat podmínku snadné rozpoznatelnosti součástí z obecných kovů (ust. § 15 odst. 2 PZ). To znamená, že není přípustné, aby byly stejné barvy (např. bílé zlato + ocel). Součásti z obecných kovů musejí být také označené znaménkem "METAL".

 Pouze pokud jsou všechny výše uvedené podmínky splněny, lze aplikovat Sdělení předsedkyně Puncovního úřadu č. j.: PUNC 2727/2018 OPI ze dne 6. 6. 2018. Takové zboží lze v souladu s tímto sdělením úředně označit. V opačném případě se zboží k puncovní kontrole nepřijme.


Mgr. Roman Kopečný